Stabdziai online dating

Posted by / 24-Jun-2017 22:20

Jungtys turi atitikti standarto ISO 16006 reikalavimus (10 dydis). Standarte ISO 7638: 2003 nustatyta jungtis (neprivaloma).

Standarte ISO 7603 nustatyta jungtis gali būti naudojama atitinkamai 5 ar 7 kontaktų elektroninėms jungtims. Siekiant nustatyti transporto priemonės, kurioje sumontuota pneumatinė stabdžių sistema, kiekvienos ašies stabdymo jėgų veikimą, oro slėgio patikros jungtys turi būti įrengtos: stabdžių sistemoje, kurioje įmontuotas oro arba hidraulinio slėgio stabdžių perdavimo sistemoje moduliacijos įtaisas, kaip nurodyta II priedo 1 priedėlio 6.2 punkte – prieš minėtą įtaisą ir už jo artimiausioje lengvai pasiekiamoje padėtyje.

12 straipsnis Transporto priemonių su hidrostatine pavara ir jų stabdžių ir stabdžių sistemų reikalavimai Transporto priemonėms su hidrostatine pavara ir jų stabdžiams ir stabdžių sistemoms taikomos bandymų procedūros ir veiksmingumo reikalavimai atliekami ir tikrinami vadovaujantis IX priedu. Tarybos sprendimas 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958m. Stabdžių komponentai, atskiri techniniai mazgai ir dalys turi būti suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti taip, kad įprastai eksploatuojama transporto priemonė galėtų atitikti toliau nustatytus reikalavimus, nepaisant vibracijos, kuri ją gali veikti. Stabdžių komponentai, atskiri techniniai mazgai ir dalys turi būti suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti taip, kad būtų atsparūs korozijai ir laiko poveikiui. Stabdžių trinkelių antdėkluose neturi būti asbesto. Komponentas, atskiras techninis mazgas ir dalis, kurie gali būti tvarkomi tik gamintojo naudojant specialų įrankį arba nuo klastojimo apsaugota plomba, leidžiami su sąlyga, kad transporto priemonės naudotojas negalės pakeisti šio komponento, atskiro techninio mazgo ir dalies arba kad bet koks naudotojo atliktas pakeitimas vykdymo užtikrinimo institucijų bus lengvai atpažįstamas. Velkamojoje transporto priemonėje turi būti įrengtas automatinis apkrovos jutiklis, išskyrus toliau nurodytus atvejus: Jei velkamojoje transporto priemonėje, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 30 km/h, dėl techninių priežasčių negali būti įrengtas automatinis apkrovos jutiklis, gali būti įrengtas įtaisas, turintis ne mažiau kaip tris atskiras stabdymo jėgų valdymo padėtis.

13 straipsnis Transporto priemonių sudėtinių elektroninių valdymo sistemų saugos savybių reikalavimai Transporto priemonių sudėtinių elektroninių valdymo sistemų saugos savybių bandymų procedūros ir veiksmingumo reikalavimai atliekami ir tikrinami vadovaujantis X priedu. Ypatingais atvejais, kai dėl velkamosios transporto priemonės konstrukcijos gali būti pasiektos tik dvi atskiros apkrovos būklės „pakrauta“ ir „nepakrauta“, transporto priemonė gali turėti tik dvi skirtingas stabdymo jėgų valdymo padėtis. Stabdžių sistemos funkcijos Stabdžių sistema turi atlikti tokias funkcijas: 2.1.2.1.

9 straipsnis Stovėjimo stabdžių sistemoms, kuriose įrengtas mechaninis stabdžių cilindro stūmoklių fiksavimo įtaisas, taikomi reikalavimai Stovėjimo stabdžių sistemoms, kuriose įrengtas mechaninis stabdžių cilindro stūmoklių fiksavimo įtaisas, veiksmingumui taikomi reikalavimai tikrinami vadovaujantis VI priedu.

10 straipsnis Alternatyvūs bandymų reikalavimai, taikomi transporto priemonėms, kurioms nėra privalomi I tipo, II tipo ar III tipo bandymai 1.

Sąlygos, kuriomis I tipo, II tipo ar III tipo bandymai nėra privalomi tam tikrų tipų transporto priemonėms, išdėstytos VII priede. Transporto priemonėms ir jų stabdžiams, kuriems pagal 1 pastraipą nėra privalomi I tipo, II tipo ar III tipo bandymai, taikomos bandymų procedūros ir veiksmingumo reikalavimai atliekami ir tikrinami vadovaujantis VII priedu.

11 straipsnis Inercinių stabdžių sistemų, stabdžių ir priekabų stabdžių sukabintuvų ir transporto priemonių, kuriose jie sumontuoti, bandymams taikomi stabdymo reikalavimai Inercinių stabdžių sistemų, stabdžių ir priekabų stabdžių sukabintuvų ir transporto priemonių, kuriose jie sumontuoti, stabdymo bandymui taikomos procedūros ir reikalavimai atliekami ir tikrinami vadovaujantis VIII priedu. Transporto priemonėms su pneumatinėmis stabdžių sistemomis arba transporto priemonėms su duomenų ryšiu per standarte ISO 7638 nustatytos jungties 6 ir 7 kontaktą EBS ir transporto priemonėms, kuriose sumontuotos tokios EBS, taikomi reikalavimai – sukabinimo jėgos valdymo įtaiso charakteristika, kuri sukabintuvo galvutės siunčiamą signalą susieja su stabdymo greičiu ir kurią yra galima parodyti suteikiant tipo patvirtinimą, neviršijant II priedo 1 priedėlyje nustatytų suderinamumo diapazono ribų. – sistema, kuri per vėžės juostą transporto priemonės ir vikšrinės važiuoklės svorį perduoda žemės paviršiui, transporto priemonės varymo sistemos sukimo momentą perduoda vėžės juostai ir gali keisti judančios juostos judėjimo kryptį; 1.4. Bendrosios nuostatos Šiame priede laikoma, kad didžiausias projektinis greitis turi būti transporto priemonės judėjimo į priekį kryptimi, išskyrus tuos atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip. Stabdžių komponentai, atskiri techniniai mazgai ir dalys 2.1.1.1. Draudžiama montuoti bet kokius komponentus, atskirus techninius mazgus ir dalis (pvz., vožtuvus), kurie leistų transporto priemonės naudotojui pakeisti stabdžių sistemos veiksmingumą taip, kad eksploatuojant ji nebeatitiktų šio reglamento reikalavimų.

Gamintojas žemės ir miškų ūkio transporto priemonėse įrengia jų stabdžių veiksmingumui įtakos turinčias sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus, suprojektuotus, sukonstruotus ir surinktus taip, kad įprastai naudojama ir laikantis gamintojo nurodymų prižiūrima transporto priemonė atitiktų 4–17 straipsniuose nustatytus išsamius techninius reikalavimus ir bandymų procedūras. Gamintojai fizinės demonstracijos bandymais patvirtinimą suteikiančiai institucijai pademonstruoja, kad Sąjungos rinkai pateikiamos, įregistruotos arba pradedamos naudoti žemės ir miškų ūkio transporto priemonės atitinka išsamius techninius reikalavimus ir bandymų procedūras, nustatytas 4–17 straipsniuose. Gamintojai užtikrina, kad Sąjungoje rinkai tiekiamos ar pradedamos eksploatuoti atsarginės dalys atitiktų šiame reglamente nurodytus išsamius techninius reikalavimus ir bandymų procedūras. Užuot laikęsis šiame reglamente nustatytų reikalavimų, gamintojas informaciniame aplanke gali pateikti komponento bandymų ataskaitą arba atitinkamus dokumentus, kuriais patvirtinama sistemos arba transporto priemonės atitiktis JT EEK taisyklės Nr. 13, nurodytos X priede, 19 priedo 5 pastraipoje nustatytiems reikalavimams. 4 ir 5 pastraipose paminėti komponentai ir sistemos bus nurodyti įgyvendinimo akte, kuris bus priimtas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 4 straipsnis Stabdžių ir priekabų stabdžių sukabintuvų konstrukcijos ir montavimo reikalavimai Stabdžių ir priekabų stabdžių sukabintuvų konstrukcijos ir montavimo bandymų procedūros ir reikalavimai atliekami ir tikrinami vadovaujantis I priedu.

Šio punkto nuostatas atitinkančios traktorių ir priekabų jungtys neleidžiamos tol, kol nebus priimti vienodi techniniai standartai, kuriais užtikrinamas suderinamumas ir sauga. Traktorių ir velkamųjų transporto priemonių su hidraulinėmis stabdžių sistemomis jungtys 2.1.5.1. Hidraulinė valdymo linija – traktoriaus apgaubiamąją jungtį ir velkamosios transporto priemonės apgaubiančiąją jungtį jungianti linija.

Jungtys turi atitikti standarto ISO 5683 reikalavimus. Hidraulinė papildoma linija – traktoriaus apgaubiamąją jungtį ir velkamosios transporto priemonės apgaubiančiąją jungtį jungianti linija.

14 straipsnis Stabdžių antiblokavimo sistemų ir transporto priemonių, kuriose jos sumontuotos, reikalavimai ir bandymų procedūros Stabdžių antiblokavimo sistemų ir transporto priemonių, kuriose jos sumontuotos, bandymų procedūros ir reikalavimai atliekami ir tikrinami vadovaujantis XI priedu. nacionalinės valdžios institucijos uždraudžia naujas transporto priemones, neatitinkančias Reglamento (ES) Nr. nacionalinės valdžios institucijos uždraudžia naujas T ir C kategorijų transporto priemones, kuriose įrengtos 16 straipsnyje nustatytos vienalinijinės hidraulinės jungtys, pateikti rinkai, registruoti ir pradėti naudoti. Tarybos direktyva 76/432/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių stabdymo įtaisus, suderinimo (OL L 122, 1976 5 8, p. Darbinė stabdžių sistema Naudojant darbinę stabdžių sistemą transporto priemonę turi būti įmanoma stabdyti palaipsniui.

15 straipsnis Transporto priemonėms su pneumatinėmis stabdžių sistemomis arba transporto priemonėms su duomenų ryšiu per standarte ISO 7638 nustatytos jungties 6 ir 7 kontaktą EBS ir transporto priemonėms, kuriose sumontuotos tokios EBS, taikomi reikalavimai Transporto priemonėms su pneumatinėmis stabdžių sistemomis arba transporto priemonėms su duomenų ryšiu per standarte ISO 7638 nustatytos jungties 6 ir 7 kontaktą EBS ir transporto priemonėms, kuriose įrengtos tokios EBS, taikomos bandymų procedūros ir veiksmingumo reikalavimai atliekami ir tikrinami vadovaujantis XII priedu. 167/2013 6 straipsnio 2 dalimi ir šio reglamento 16 straipsniu, tipo patvirtinimo institucijos atsisako suteikti T ir C kategorijų transporto priemonių, kuriose įrengtos 16 straipsnyje nustatytos vienalinijinės hidraulinės jungtys, tipo patvirtinimą. 167/2013 ir su stabdžių veiksmingumo funkcine sauga susijusių šio reglamento nuostatų, pateikti rinkai, registruoti ir pradėti naudoti. 18 straipsnis Transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų nacionalinis tipo patvirtinimas Nacionalinės valdžios institucijos negali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipui su stabdžių veiksmingumo funkcine sauga susijusiu pagrindu, jei transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus, išskyrus vienalinijinėms hidraulinėms jungtims taikomus reikalavimus. Vairuotojas turi turėti galimybę sustabdyti transporto priemonę sėdėdamas jam skirtoje vietoje ir neatitraukdamas rankų nuo tiesiogiai valdomos vairo mechanizmo dalies. Atsarginė stabdžių sistema Atsarginė stabdžių sistema suteikia galimybę sustabdyti transporto priemonę neviršijant pagrįsto ilgio stabdymo kelio, jeigu sugestų darbinė stabdžių sistema.

stabdziai online dating-86stabdziai online dating-52stabdziai online dating-39

One thought on “stabdziai online dating”

  1. He knew that neither of them could last long, so he just fucked her as hard and fast as he could while Beth flexed the strong muscles in her core and legs to push her hips up to meet each thrust.